นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
: บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ( มหาชน )
ชื่อย่อหลักทรัพย์
: ILINK ( กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี )
เลขที่ทะเบียนบริษัท
: 0107547000222
ประเภทธุรกิจ
: 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่
  1) ธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ (Distribution)
  2) ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom)
  3) ธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ (Engineering)
ทุนจดทะเบียน (ณ วันที่ 3 มกราคม 2567)
: 543,635,325.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 543,635,979 หุ้น
  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า ( ณ วันที่ 3 มกราคม 2567 )
: 543,635,325.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 543,635,979 หุ้น
  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
: 48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก
  แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์
02-666-1111 (100 lines)
แฟกซ์
02-666-1199 (auto)
เว็บไซค์
อีเมล์
ศูนย์กระจายสินค้า ( R&D Center)
: 9/2 ซอย 01 กาญจนาภิเษก 5/5 ถนนกาญจนาภิเษก
  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์
02-181-1522 (auto)
แฟกซ์
02-181-1525 (auto)
   ที่ตั้งสาขาภาคเหนือ
(สาขาเชียงใหม่)
  : 412/3 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน
   อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50100
   โทรศัพท์
  : 052-065-911 (auto) ,052-065912-3
  แฟกซ์
  : 05-206-5914 (auto)
  อีเมล์
   ที่ตั้งสาขาภาคใต้
(สาขาหาดใหญ่)
  : 70, 72 ถนนปณัฐพล 3 ตำบลหาดใหญ่
   อำเภอเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  โทรศัพท์
074-465-044-5 (auto)
  แฟกซ์
  : 074-465-046 (auto)
  อีเมล์
   ที่ตั้งสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   (สาขาขอนแก่น)
  : 108/141-142 ถ.อนามัย ต.ในเมือง
   อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์
  :043-052-911-3 (auto)
  แฟกซ์
  :043-052-914 (auto)
  อีเมล์
  ที่ตั้งสาขาภาคตะวันออก
(สาขาระยอง)
  : 267/249 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด
   อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง 21150
  โทรศัพท์
  : 038-608-283-4 (auto)
  แฟกซ์
  : 038-608-294 (auto)
  อีเมล์