นักลงทุนสัมพันธ์

สาสน์จากประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ
นายสมบัติ อนันตรัมพร

        บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งโดยมีอุดมการณ์ที่จะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นบริษัทแรกที่นำเทคโนโลยีสาย LAN มาเผยแพร่ในประเทศไทย และด้วยความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจด้านโครงข่ายสายสัญญาณ ทำให้บริษัทฯ ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ามาตลอด 30 ปี โดยได้รับการยอมรับให้เป็น “บริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน” และสามารถนำบริษัทฯ เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อ ILINK และอยู่ในหมวด Technology และยังได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบัน มีบริษัทลูก 3 บริษัท จึงรวมเรียกบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ว่า “กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ”
        อีกทั้งในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ที่นอกจากจะจำหน่ายโครงข่ายสายสัญญาณให้ผู้ค้า (Dealer) และผู้รับเหมา (Contractor) มูลค่ารวมมากกว่า 2,000 ล้านบาท กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ โดยสายงานธุรกิจวิศวกรรม ของกลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากการท่าอากาศยานไทย ให้เป็นผู้รับเหมาวางระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคให้กับสนามบินสุวรรณภูมิใหม่ มูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาท และในช่วงปลายปีนี้ ยังชนะการประกวดราคาเป็นผู้จัดหารถไฟฟ้าประเภท Light Rail หรือ APM (Automatic People Mover) ยี่ห้อ Siemens ให้กับสนามบินสุวรรณภูมิ มูลค่า 2,000 ล้านบาทอีกด้วย
        บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกท่าน ด้วยสินค้าที่สูงด้วยคุณภาพ ในราคาที่ถูกกว่า และมอบบริการที่ดีกว่า ทั้งนี้เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปพร้อมกับลูกค้า บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาธุรกิจด้านโครงข่ายสายสัญญาณ
        โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ได้นำบริษัทลูก ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai และยังได้ขยายโครงข่ายสาย Fiber Optic จนปัจจุบันครอบคลุม 77 จังหวัด และยังชนะการประมูลโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบจากสำนักงาน กสทช. มูลค่ารวม 1,868 ล้านบาท เพื่อติดตั้งโครงข่าย Fiber Optic และให้บริการอินเทอร์เน็ตในเขตภาคกลางและภาคใต้ตลอด 5 ปี
        นอกจากความมุ่งมั่นในการเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนของธุรกิจแล้ว บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ยังได้ก่อตั้ง “มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ” เพื่อทำโครงการต่างๆ ให้กับสังคมอย่างมากมาย อาทิ “โครงการพี่สอนน้อง 84 โรงเรียน” ปลูกปัญญา พร้อมมอบความอบอุ่นให้กับเด็กนักเรียนด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร โครงการออกร้านในงานสภากาชาดไทย และโครงการจิตสาธารณะมากมาย
        ผมขอขอบคุณ ลูกค้า และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ด้วยดีตลอดมา ทำให้ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลและประทานพรให้แก่ทุกท่าน ได้ประสบความสุขและสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาตลอดปี 2561 และตลอดไปครับ

สาสน์จากกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่
ดร.ชลิดา อนันตรัมพร

        ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้นำปรัชญามาสร้างเป็นปฏิญญาเพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจโดยกำหนดนโยบายของการดำเนินธุรกิจภายใต้เป้าหมาย “เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน” มีการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงความสมดุลของมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม เพื่อเป้าหมายการส่งมอบคุณภาพสินค้า และการบริการที่ดีกว่า อีกทั้งเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนในระยะยาว
        ภายหลังจากที่บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2547 และได้ย้ายเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทยังคงมุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการการทำงานภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนถึงการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลโดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานบนความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีการทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งจัดให้มีกิจกรรมการปลูกฝังจิตสำนึกอันดีในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทตระหนักดีว่าพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนแนวคิดเหล่านี้ไปสู่เป้าหมายได้ คือ “พลังคนคุณภาพ” โดยบริษัทได้สร้างวัฒนธรรมปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านร่วมสร้างตนให้เป็น “คนดี คนเก่ง” ผ่านกระบวนการพัฒนา ฝึกอบรม และมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ต่างๆ อาทิเช่น โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการพี่สอนน้อง “ปลูกปัญญา พร้อมมอบความอบอุ่น” ฯลฯ
        จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันบริษัท อินเตอร์ลิ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆมากมาย อาทิ SET Award 3 ปีซ้อน, Bai Po Award by SASIN, รางวัล The Region’s Top 200 Company 2015 จากนิตยสาร Forbes Asia และล่าสุดในปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทได้รับมอบรางวัล AEC Excellence Award และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2560 จากงาน SET AWARDS 2017 ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเครื่องหมายยืนยันความสำเร็จของบริษัทที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป


ได้รับข้อมูลเป็นที่เรียบร้อย