นักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ
นายสมบัติ อนันตรัมพร

        บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งมานานกว่า 34 ปี ด้วยอุดมการณ์ที่จะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย โดยมีบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ILINK) และดำเนินธุรกิจนำเข้าสายสัญญาณจากสหรัฐอเมริกา มาเพื่อการขายส่งให้แก่ลูกค้าที่นำไปจำหน่ายต่อกว่า 30,000 รายทั่วประเทศ และพยายามขยายตลาดสู่อาเซียนผ่านประเทศ CLMV และด้วยกลยุทธ์ “ซื้อง่าย-ขายคล่อง” ผ่านวิธีการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูงจากอเมริกา ในราคาที่ถูกกว่า และเพิ่มการบริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน ทำให้ธุรกิจจัดจำหน่ายฯของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สามารถเติบโตและครองตลาดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2563 ยังได้เพิ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Networking) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวไฟ (Wi-Fi Access Point) รวมทั้งสาย Solar Cable และสาย Fire Alarm, Fire Resistance และสาย Speaker มาเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นอีกด้วย
        ต่อมาบริษัทได้ขยายกิจการจากธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่มีกลุ่มลูกค้าอยู่ทั่วประเทศ โดยได้นำผลิตภัณฑ์สายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก ไปต่อยอดลงทุนเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกทั่วประเทศ เพื่อให้บริการวงจรเช่าการสื่อสารความเร็วสูงผ่านโครงข่ายสายไฟเบอร์ออฟติก ในนามของบริษัทลูกชื่อ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (ITEL) และเมื่อการก่อสร้างโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกเพื่อกิจการเทเลคอมแล้วเสร็จ จึงได้หาวิธีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทีมวิศวกรกว่า 300 คน และหน่วยงานซ่อมบำรุงที่ลงทุนไว้กว่า 38 แห่ง ให้ไปรับเหมางานโครงการติดตั้งโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกและดูแลรักษาสายไฟเบอร์ออฟติกให้กับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA), สำนักงาน กสทช. (USO) และการไฟฟ้านครหลวง (MEA) เป็นต้น ซึ่งในเวลาต่อมา ทีมงานวิศวกรยังได้ขยายงานไปทำงานเทิร์นคีย์โครงการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง ได้แก่ โครงการวางสายไฟฟ้าแรงสูงและสายสื่อสารใต้ทะเล (Submarine Cable) โครงการสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทั้งบนอากาศและใต้ดิน (Transmission Line and Underground Cable) และโครงการสถานีไฟฟ้าย่อย (Power Substation) ในนามของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ พาวเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (IPOWER) และในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 บริษัทฯ ได้เปิดบริษัทใหม่ขึ้นมาเพื่อทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการแพทย์และสุขภาพ(Health Care) ในนาม บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เมดิคัล จำกัด (IMED) อีกด้วย
        จากการต่อยอดธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณไปอีกสองธุรกิจ คือธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจวิศวกรรมทำให้มีการเติบโตที่รวดเร็วใน 5 ปีที่ผ่านมา เพื่อความยั่งยืน บริษัทฯ ยังคงเน้นการพัฒนามาปรับใช้กับทุกหน่วยงานในองค์กร ทั้งนี้ในปี 2564 ซึ่งทุกองค์กรได้ประสบวิกฤตการณ์โควิด – 19 ดังนั้นจึงเป็นโอกาสให้องค์กรได้ทบทวนในสิ่งที่ผ่านมา และได้ปรับจุดแข็งขององค์กร กล่าวคือ การพัฒนาที่ไม่เคย หยุดนิ่ง มาทบทวนและนำมาปรับใช้ในองค์กร และธุรกิจ เพื่อก้าวเข้าสู่วิสัยทัศน์ขององค์กร “การเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีความยั่งยืน” ต่อไป
       

สารจากรองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
ดร.ชลิดา อนันตรัมพร

        บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งสร้างองค์กรให้ เติบโต ต่อเนื่อง ยั่งยืนมุ่งเน้นการดูแลกำกับกิจการที่ดี ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ อีกทั้งตลอดระยะเวลากว่า 33 ปี บริษัทฯ ยังคงปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนถึงการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานบนความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
        ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนส่งผลให้ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2563 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (AGM) โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งได้รับติดต่อกันถึง 3 ปีซ้อน (2561-2563) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผ่านการรับรองการเป็น “สมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” ในปี 2563 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง วันที่ 30 กันยายน 2563 จากโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) รวมถึงได้รับรางวัลจากงาน SET Awards 2020 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ “รางวัลหุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment) ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และ “รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น” (Outstanding Investor Relations Awards) จากการประกาศผลรางวัล SET AWARDS 2020 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ได้รับข้อมูลเป็นที่เรียบร้อย