นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ประธานกรรมการ
นายสมบัติ อนันตรัมพร

กรรมการ
นายณัฐนัย อนันตรัมพร

กรรมการ
นางชลิดา อนันตรัมพร

กรรมการ
นางสาวขวัญตา มีสมพร

กรรมการ
นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด

กรรมการ
นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต

กรรมการอิสระ
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

กรรมการอิสระ
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

กรรมการอิสระ
นางภัทรียา เบญจพลชัย

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 7 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ประธานกรรมการและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่
นายสมบัติ อนันตรัมพร

กรรมการผู้จัดการใหญ่
นางชลิดา อนันตรัมพร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานโทรคมนาคม)
นายณัฐนัย อนันตรัมพร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจจัดจำหน่าย)
นางสาวขวัญตา มีสมพร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุ่มบริษัทฯ)
นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ)
นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต

ผู้จัดการทั่วไป
นางสาววริษา อนันตรัมพร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

กรรมการตรวจสอบ
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

กรรมการตรวจสอบ
นางภัทรียา เบญจพลชัย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางภัทรียา เบญจพลชัย

กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด

กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางชลิดา อนันตรัมพร

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท
นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายใน
คุณณัฐพล เกษมทรัพย์