นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งหมด 12 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ประธานกรรมการ
นายสมบัติ อนันตรัมพร

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางชลิดา อนันตรัมพร

กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานธุรกิจโทรคมนาคม)
นายณัฐนัย อนันตรัมพร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางภัทรียา เบญจพลชัย

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายแพทยสุขุม กาญจนพิมาย

กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
แพทย์หญิงลิลรฎา อนันตรัมพร

กรรมการ/ ผู้จัดการทั่วไป/กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาววริษา อนันตรัมพร

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
นางสาวขวัญตา มีสมพร

กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ) / กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท / ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต

กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุ่มฯ) / กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 8 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ประธานกรรมการ
นายสมบัติ อนันตรัมพร

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางชลิดา อนันตรัมพร

กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์ และสายงานธุรกิจโทรคมนาคม)
นายณัฐนัย อนันตรัมพร

กรรมการ/ ผู้จัดการทั่วไป/กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาววริษา อนันตรัมพร

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
นางสาวขวัญตา มีสมพร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มฯ)
นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินของกลุ่มฯ)
นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด

กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
แพทย์หญิงลิลรฎา อนันตรัมพร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

กรรมการตรวจสอบ
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

กรรมการตรวจสอบ
นางภัทรียา เบญจพลชัย

กรรมการตรวจสอบ
นายแพทยสุขุม กาญจนพิมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ดังนี้

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
นางภัทรียา เบญจพลชัย

กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
นางเพ็ญศรี จันต๊ะคาด

กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต

กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
นางสาววริษา อนันตรัมพร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางชลิดา อนันตรัมพร

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท
นางธัญญรัตน์ เรืองบัณฑิต

ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายใน
นายณพล บวรชัยเดชาธร

ผู้จัดการแผนกบัญชี / ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้จัดการแผนกบัญชี / ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
นายอาทิตย์ ชุมวิสูตร