นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาตลาดหลักทรัพย์

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

เนื้อหา วันที่
 -ขอนาส่งสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี2024-05-07
 -แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 25672024-04-24
 -การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2024-03-26
 -แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปร2024-02-20
 -เชิญนักวิเคราะห์ร่วมงาน Analysis Meeting 1-25672024-01-02
 -เชิญร่วมงาน Company Visit ครั้งที่ 1/25672024-01-02
 -เสนอระเบียบวาระ และชื่อกรรมการในการประชุม AGM 25672023-12-28
 -แจ้งการลงนามในสัญญาก่อสร้างสายส่ง สถานีสีคิ้ว2023-12-07
 -รายงานการลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เค2023-06-19
 -ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2023-05-10
 -รายงานการลงนามในสัญญาซื้อ Repair Joint ด้วยวิธีประ2023-05-09
 -แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25662023-04-27
 -การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2023-03-28
 -แจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายปันผล2023-01-09
 -แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เ2023-01-19
 -แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เ2023-01-20
 -รายงานการลงนามในสัญญา งานซื้อสายเคเบิลใต้น้ำประเภท2023-01-25
 -แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปร2023-02-21
 -ผลการดำเนินงาน การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมส2023-02-27
 -แจ้งใช้สิทธิ ITEL-W3 no. 3 ILINK2022-12-30
 -เสนอระเบียบวาระ และเสนอชื่อกรรมการในการประชุม AGM 2022-12-29
 -รายงานการลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ ร2022-11-01
 -รายงานการได้รับหนังสือสั่งจ้าง งานจ้างก่อสร้างสายเ2022-10-18
 - แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง2022-08-10
 -ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2022-05-09
 -การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2022-03-28
 -แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25652022-04-27
 -แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เ2022-02-23
 -การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารั2022-03-07
 -ผลการดำเนินงาน การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมส2022-02-23
 -แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนด Record Date เพื่อสิทธิเข้าประ2022-03-07
 -รับทราบรายการที่เกี่ยวโยงกัน2022-02-23
 -แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปร2022-02-15
 -การเสนอระเบียบวาระ, เสนอชื่อกรรมการ2021-12-29
 -แจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงส2021-08-19
 -แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เ2021-07-19
 -แจ้งการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์2021-07-08
 -แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เ2021-07-07
 -แจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้2021-06-30
 -เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25642021-04-30
 -แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25642021-04-20
 -การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2021-03-19
 -ผลการดำเนินงาน การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมส2021-03-01
 -แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปร2021-02-18
 -รายงานการลงนามในสัญญาสั่งจ้าง งานจ้างเหมาก่อสร้างส2021-01-04
 -หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเส2020-12-28
 -จดหมายการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แ2020-12-28
 -การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2020-05-27
 -แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 2020-05-13
 -การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 22020-07-08
 -แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม AGM 25632020-03-23
 -แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อ2020-04-09
 -แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปร2020-02-18
 -แจ้งการลาออกของผู้บริหาร2020-03-02
 -แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ2020-01-14
 -ชี้แจงเรื่องวาระการจ่ายปันผลเป็นหุ้นและภาษีในส่วน2020-05-15
 -รายงานการลงนามในสัญญาซื้อ Repair Joint for 33 kV. 2019-07-22
 -แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมก2020-01-06
 -การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 22019-05-07
 -แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ2019-05-13
 -แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ2019-05-02
 -รายงานการชนะการประกวดราคา จำนวน 2 งาน2019-06-27
 -รายงานการลงนามในสัญญาจ้างสนับสนุน Facility เพื่อกา2020-03-02
 -แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 25622019-04-24
 -แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปร2019-02-21
 -หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการปร2019-12-26
 -แจ้งการเปลี่ยนชื่อสกุลของกรรมการ2019-01-31
 -การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2019-04-04
 -หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเส2019-01-02
 -แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แล2020-04-09
 -แจ้งข่าวเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ2018-05-09
 -แจ้งผลการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปร2018-02-20
 -การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2018-03-23
 -แจ้งมติบอร์ด ผลการดำเนินงาน การจ่ายเงินปันผล 2020-02-26
 -ผลการดำเนินงาน การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมส2018-03-02
 -หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเส2018-01-03
 -รายงานการชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปร2018-09-25
 -การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2019-03-22
 -แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมกา2018-08-10
 -รายงานการลงนามในสัญญา งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเค2019-07-31
 -ชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหา กิจการร่วมค้าเอสจี แอนด์ อ2018-02-27
 -ผลการดำเนินงาน การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมส2019-02-27
 -แจ้งการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่ง และความรับผ2018-01-04
 -แจ้งข่าวมติ AGM วันที่ 25 เมษายน 25612018-04-25
 -การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอ2019-01-02
 -จดหมายการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น2019-12-26
 -การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อกรรมการ ประจำปี 2561 2018-01-03
 -แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25632020-06-26
 -แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ2018-01-03
 -แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ2017-12-06
 -รายงานการลงนามในสัญญาซื้อพร้อมติดตั้งงานระบบขนส่งผ2017-11-22
 -สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาส2017-11-09
 -รายงานการชนะการประกวดราคางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบ2017-10-09
 -แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ2017-08-10
 - แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ2017-08-10
 -รายงานการลงนามในสัญญาจ้างเหมา งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้2017-07-14
 -แจ้งการแต่งตั้งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และเลขานุ2017-05-11
 -แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ2017-05-11
 -รายงานการชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี ที่สถานีไฟฟ้าบ้านเลน 22017-05-08
 -เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 25602017-05-03
 -แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 25602017-04-25
   รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

รายงานประจำปี

ปี ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี   2566
รายงานประจำปี   2565
รายงานประจำปี   2564
รายงานประจำปี   2563
รายงานประจำปี   2562
รายงานประจำปี   2561
รายงานประจำปี   2560
รายงานประจำปี   2559
รายงานประจำปี   2558
รายงานประจำปี   2557
รายงานประจำปี   2556
รายงานประจำปี   2555
   รายงานประจำปี