นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ณ 31 มีนาคม 2563)

รวม

324,750,712

59.737%

หมายเหตุ 1 - บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบด้วย นายสมบัติ อนันตรัมพร ถือหุ้นร้อยละ 30 และ ดร.ชลิดา อนันตรัมพร ถือหุ้นร้อยละ 30

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ณ 31 มีนาคม 2563)

รวม

324,750,712

59.737%

หมายเหตุ 1 - บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบด้วย นายสมบัติ อนันตรัมพร ถือหุ้นร้อยละ 30 และ ดร.ชลิดา อนันตรัมพร ถือหุ้นร้อยละ 30